Poskytnuté služby partnerom VPP

Firma VPP rozpoznala obchodné možnosti, ktoré sa vyskytli na meniacom sa trhu s elektrinou a realizovaním virtuálnej elektrárne vytvorila obchodnú a technologickú inováciu, ktorá poskytuje rozmanité služby a výhody pre výrobcov elektriny na Slovensku. 

Partneri, ktorí sú pripojení k virtuálnej elektrárni a ktorí vyrábajú elektrinu a teplo, poskytujú svoje kapacity pre firmu VPP, ktorá ich zúžitkuje pri poskytovaní služieb v oblasti obchodu s elektrinou a riadenia výroby elektriny. Firma VPP odkúpi kapacity výrobcov, riadi ich výrobu na základe skutočných požiadaviek trhu s elektrinou a dodáva vyrobenú elektrinu na rôznych trhových segmentoch: na burze s elektrinou, na trhu podporných služieb a priamo odberateľom elektriny. Takto výrobcovia elektriny získajú viac príjmov bez ďalších nákladov za obchodno-dodávateľské činnosti a za odchýlky.  

Prehľad správy služieb riadenia predaja a výroby poskytovanými riešeniami virtuálnej elektrárne

Virtuálna elektráreň je schopná poskytnúť:

  • v rámci automatizovaného riadenia: výrobu elektriny, riadenie a poskytovanie energie počas každého dňa a každej hodiny daného týždňa;

  • riadenie bilančných skupín a riadenie decentralizovaných výrobcov elektriny v rámci a mimo bilančných skupín na základe reálnych spotrebiteľských požiadaviek;

  • reálne riadenie obchodno-dodavateľského trhu a zúžitkovanie všetkých možných obchodno-dodavateľských kanálov tak, aby elektrina bola predaná za najvyššiu cenu;

  • priame prepojenie výrobcov elektriny a segmentov trhu s energiou (burza s elektrinou, trh podporných služieb, koncoví odberatelia) a súčasné obchodovanie na všetkých segmentoch trhu tak, aby výrobca elektriny mal najväčší možný príjem

  • privedenie do súladu výrobu elektriny a tepla s miestnymi potrebami elektriny a tepla a ich poskytovanie na najvyššej úrovni spoľahlivosti

Ďalej k výhodám.