Možnosti virtuálnej elektrárne na Slovensku

V energetike Európy a USA už od roku 2010 bolo možné sledovať, že virtuálne elektrárne postupne získavajú silné postavenie. Firma VPP v roku 2011 vyvinula a realizovala vlastné riešenie virtuálnej elektrárne, ktorá je v súlade s trendmi svetovej energetiky a ktorá jedinečným spôsobom zabezpečuje praktickú realizáciu koncepcie smart grid. Podstatou koncepcie smart grid je neustále udržanie a zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, ktorá indukuje nepočetné štrukturálne zmeny jednak na úrovni bilančných skupín a systémovej regulácie elektrizačnej sústavy.

Pre Slovensko je charakteristická rozmanitosť výrobcov energetických kapacít, výrobcovia z obnoviteľných zdrojov energie (vodné a slnečné elektrárne, plynové a bioplynové vysokoúčinné elektrárne, alebo elektrárne so zariadeniami fungujúce na báze pyrolytických olejov a plynov) majú veľký podiel vo výrobe elektriny. Zásobovanie plynom veľkého počtu elektrární spaľujúcich zemný plyn je vo veľkej miere závislé od ruského plynu, pričom je stále viac charakteristické indexovaná cena plynu na základe ceny plynu na západných burzách (TTF, NCG). Veľkosť využiteľných vodných zdrojov pre výrobu elektriny, blízkosť obrovského množstva západoeurópskej elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energií a obmedzené cezhraničné prenosové kapacity smerom do Maďarska spôsobujú nižšie burzové ceny.

Virtuálne elektrárne na Slovensku v súvislosti s terajším fungujúcim systémom podpory výroby elektriny a štruktúrou nákladov môžu v budúcnosti predstavovať značnú pridanú hodnotu tým, že ponúkajú riešenie na rozuzlenie proti sebe idúcich záujmov v prípade výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, pričom sa znížia aj nároky na vyrovnanie slovenskej elektrizačnej sústavy. Na pochopenie týchto tvrdení analyzujme terajšie trhové mechanizmy.

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby stanovuje okruh oprávnených výrobcov na podporu pomerne široko, patria tam zdroje ako vodná energia, slnečná energia, veterná energia, geotermálna energia, biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, biometán, aerotermálna energia, hydrotermálna energia, ďalej výrobcovia elektriny kombinovanou výrobou a výrobcovia biometánu. Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa zabezpečuje okrem iného doplatkom a odberom elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené za cenu elektriny na straty. Množstvo takto odobratej elektriny dnes už dosahuje dvojnásobok množstva strát, preto distribútori majú klesajúci záujem o ďalších výrobcov elektriny využívajúcich systém podpory.

Ďalším charakteristickým rysom systému podpory výroby elektriny je, že namiesto plnenia požiadaviek spotreby elektriny, výrobcovia elektriny sú zainteresovaní do maximalizácie výroby elektriny, nakoľko ich finančný úspech je priamo úmerný na množstve vyrobenej elektriny, totiž doplatok sa vypláca za každú vyrobenú megawatthodinu, nehovoriac o tom, že podpora je aj termínovo obmedzená (na 15 rokov). Takže dá sa konštatovať, že podporný systém generuje značné množstvo regulačnej elektriny a zvýšené náklady na strane distribúcie a/alebo rozpočtu. Výrobcovia zainteresovaní do maximalizácie výroby týmito záujmami privádzajú aj systémového operátora elektrizačnej sústavy ako aj regionálnych distribútorov do ťažkej situácie, nakoľko okrem ich štandardnej činnosti (vyrovnanie systému z dôvodu premenlivej spotreby) sa musia starať o prebytok alebo nedostatok vyrobenej elektriny zo strany neregulovateľných výrobcov elektriny.

Na základe hore uvedených skutočností funkcia virtuálnej elektrárne v zabezpečení bezpečnosti a finančnej efektívnosti elektrizačnej sústavy je jednoznačná. Virtuálna elektráreň okrem toho poskytuje pre výrobcov elektriny (ktorí doteraz nemohli samostatne poskytovať podporné služby) pripojenie sa k trhu, kde je k dispozícii prémiový produkt a kde výrobcovia elektriny pripojením sa k virtuálnej elektrárni môžu zvyšovať svoje vlastné príjmy – buď v období uplatňovania podpory zo systému podpory alebo po uplynutí obdobia podpory.

Takže na Slovensku táto výzva znamená, či vieme zvyšovať príjmy partnerských elektrární, pričom na systémovej úrovni budeme znižovať náklady a zvyšovať bezpečnosť systému. Virtuálna elektráreň VPP je viac ako 3 roky úspešne prítomná na trhu systémových služieb Maďarskej republiky a má aj teraz najväčšie portfólio partnerských elektrární. V roku 2011 ako prví sme sa certifikovali na sekundárnu reguláciu výkonu - neskôr nás viacerí nasledovali na maďarskom trhu. V prvom rade toto sme dosiahli tak, že popri skúseností s inžinierskymi, prevádzkovými a projektovými činnosťami sme ako systémový integrátor permanentne rozvinuli náš systém tak, aby sme dali adekvátnu odpoveď na zmeny trhového a technického prostredia.

V prípade virtuálnej elektrárne namiesto maximalizácie inštalovanej kapacity a výroby elektriny najväčšiu hodnotu dáva zúžitkovateľná regulovateľná kapacita, nakoľko za ňu platí systémový operátor. V praxi to znamená, že treba kombinovať finančné možnosti systému podpory výroby elektriny a systémovej regulácie sústavy a to tak, aby okrem mikroprostredia elektrárne bola pozitívne ovplyvnená aj finančná bilancia národnej elektrizačnej sústavy. Nakoľko trh podporovaných výrobcov elektriny a regulačný trh disponuje s oddelenými rozpočtami, ale medzi týmito dvomi trhmi dominujú súvislosti príčina – efekt, dá sa konštatovať, že výroba z obnoviteľných zdrojov energií je dvojito financovaná.

Naozaj je efektívna podporovaná výroba, ktorá svojím účinkovaním generuje vážne náklady na strane systémovej regulácie? Ak z podporovaných výrobcov elektriny urobíme regulovateľných výrobcov elektriny a podporu na nich získame zo systémovej regulácii, tak áno. V prípade účasti na regulácii elektrárňou vyprodukované množstvo elektriny sa zníži, a tým sa znížia aj náklady na podporný systém. Ich regulovateľnosť je výhodná aj zo systémového hľadiska, nakoľko sa stáva regulovateľná kapacita z takých elektrární, ktoré doteraz regulačnú elektrinu len generovali a tým podporovali výrobcov elektriny, ktorí poskytovali drahú regulačnú elektrinu na trhu slovenskej systémovej regulácii.

Firma VPP od roku 2014 je prítomná na slovenskom trhu s jedinečným obchodným modelom, ktorý vyvinula v kombinácii skúseností získaných na maďarskom trhu a charakteristických čŕt slovenského trhu. Riešenie virtuálnej elektrárne a k tomu patriace služby poskytujú vzájomné výhody partnerským elektrárňam, ako aj pre národné hospodárstvo.

Virtualizácia v energetike

Spoločnosť VPP medzi prvými rozpoznal potenciál virtualizácie a úspešne implementovala virtualizačné aplikácie, ktoré ponúkajú mnoho výhod aj v oblasti energetiky jedným z nich je naše riešenie virtuálnej elektrárne.

Ďalej

Smart Grid

Začína nová éra! Viac o koncepte technológie smart grid.

Ďalej